WARNING:

 

If you have a fever or flu-like symptoms like a cough or runny nose,  or if you have been overseas over the last 14 days, please ring reception prior to your appointment.

 

Nếu quí vị bị sốt hoặc các triệu chứng giống như cúm như ho hoặc sổ mũi, hoặc nếu quí vị đã đi nước ngoài trong 14 ngày qua, vui lòng gọi điện thoại  thư ký phòng mạch ở số điện thoại 94295822  trước cuộc hẹn của quí vị